УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

http://www.paola-apologna.com


   Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронен магазин, собственост на ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД (наричан по-долу "Е-МАГАЗИН"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД и КЛИЕНТА. ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД предоставя на КЛИЕНТА възможност да закупува предлаганите през Е-МАГАЗИН стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на КЛИЕНТА на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.


 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


    По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:
ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД има предмет на дейност дизайн, изработка и търговия с бижута, мъниста, шапки и аксесоари   ЕИК: 130997023, ИН по ЗДДС: BG130997023, със седалище и адрес на управление: София, ул.”Бигла” № 38 предоставящо стоки посредством Е-МАГАЗИН.
    Под стоки и артикули   се разбират  рекламираните в  Е-МАГАЗИН  такива. Всеки от артикулите има основни характеристики изображение и продажна цена . 
    Под "ПРОИЗВОДИТЕЛ" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Е-МАГАЗИН стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.
    Под "КЛИЕНТ" се разбира физическо или юридическо лице, което извършва поръчка в Е-МАГАЗИН.
    Под "КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ" се разбира информация за КЛИЕНТA (име, фамилия, фирма или организация, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-МАГАЗИН за целите, посочени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
    Под "ПРОДАЖНА ЦЕНА" се разбира цена с включено ДДС за България на бройка или за определено количество стока, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.


 II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИН


    Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-МАГАЗИН по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.
    Е-МАГАЗИНЪТ не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е-МАГАЗИНЪТ, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява КЛИЕНТА - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от КЛИЕНТА е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и КЛИЕНТЪТ не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 10 работни дни след получаване на обратна връзка от КЛИЕНТА.


 Поръчки/заявки на покупка

    За да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Е-МАГАЗИН стоки, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да направи „анонимна” поръчка като предостави само необходимите за доставка информация.
    Регистрационна информация – КЛИЕНТЪТ предоставя на Е-МАГАЗИН следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – име на  фирмата или организацията, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС. КЛИЕНТЪТ гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-МАГАЗИН да ги актуализира своевременно. В случай, че КЛИЕНТЪТ предостави неверни и/или неактуални данни, Е-МАГАЗИНЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на КЛИЕНТА и достъпа до клиентския му профил. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и.
    Съгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – при извършването на поръчка, се смята, че клиентът е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, приема ги и се задължава да ги спазва.
    Всяка заявка за покупка от КЛИЕНТА през Е-МАГАЗИН, въз основа на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


 Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка


 Поръчка/заявка за покупка се подава от КЛИЕНТА като последният извърши последователно следните действия:
   1. КЛИЕНТЪТ, след като попадне на уеб страницата свързана с htpp://www.paola-apologna.com, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "КОШНИЦА" с натискането на бутон "КУПИ";
    2. При натискане на виртуалния бутон "ВИЖ КОШНИЦАТА ", той получава достъп до "КОШНИЦАТА" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
    3. В "КОШНИЦАТА" КЛИЕНТЪТ определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "ПЛАЩАНЕ";
    4. КЛИЕНТЪТ, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва име на фирма или организация, ЕИК, ИН по ЗДДС, адрес за фактура;
    5. При натискане на бутон  "ИЗПРАТИ ПОРЪЧКА", заявката за покупка на стока през Е-МАГАЗИН се счита за извършена.
 При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-МАГАЗИН не възниква задължение за нейното изпълнение.


 Приемане на поръчката/заявката

 
    Заявката за покупка се приема от Е-МАГАЗИН чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на КЛИЕНТА, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД  , информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от КЛИЕНТА начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на КЛИЕНТА – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право. 
    Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от КЛИЕНТА телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на КЛИЕНТА.


 Цени и начини на плащане


    Всички цени на стоки в Е-МАГАЗИН са в български левове, с включен ДДС като може по желание на клиента да се показват без ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
    Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

        а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на КЛИЕНТА;

        б) по банков път

    Доставка


   Заявената за покупка стока се доставя на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни за България. За другите страни според срока за доставка на куриерската фирма която ще извършва доставката.
   Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.


 Предаване на стоката


    Стоката се предава на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите стоката документи,в срок до 6 календарни дни от уведомлението, че същите са налични за получаване при куриер.  В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-МАГАЗИН се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.Пратки, които не са потърсени от получателите им за период от 6 дни от датата на пристигане на пратката до адреса на получателя или офис на куриера, ще бъдат върнати обратно до нас! 
Некоректни клиенти, които не вземат потвърдени и изпратени поръчки до тях ще бъдат премахнати от нашият списък с клиенти и ще бъдат ограничени от правенето на повторни поръчки на сайта!    КЛИЕНТЪТ има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от КЛИЕНТА и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.
    След получаване на стоката КЛИЕНТЪТ има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
    В изброените случаи, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-МАГАЗИН.
    КЛИЕНТ, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-МАГАЗИН като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет)  дни, считано от датата на получаването й. В случай, че КЛИЕНТЪТ се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-МАГАЗИН и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка и в двете посоки са за сметка на КЛИЕНТА. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. "ТРИ УШИ" №6  на следния е-mail адрес: online@paola-apologna.com КЛИЕНТЪТ е длъжен да съхранява получената от него стока,да не я използва, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Е-МАГАЗИНЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил някое от правата си на отказ.

    14-дневният срок за отказ не важи за: стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например шапка, ушита по поръчка)


   III. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСT

ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното законосъобразно обработване и защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016.
Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат например вашите имена, телефонен номер, пощенски или имейл адрес.
Използването на уебсайта ни е невъзможно без предоставяне на лични данни.
За целите на обработването на Вашата поръчка съхраняваме и обработваме собственото и фамилното ви име, адрес, имейл и номера на мобилния ви телефон. Ние не изискваме номер на кредитната карта и банкова сметка.
Данните, необходими за изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки се предоставят само в необходимия обхват на други трети страни (напр. куриерски услуги) в рамките на регистрацията и за извършване на продажбата на стока. Нашите доставчици на услуги имат право да използват предоставените им данни единствено за изпълнение на своите задължения, но не и за каквито и да било други цели.Нашият уебсайт ви дава възможност да правите покупка на стоки. За тази цел предоставяме данните ви в случай на необходимост на някой от следните, посочени в процеса на резервация доставчици на платежни услуги. Плащането може да бъде извършено единствено чрез посочените в магазина методи за плащане онлайн.
    -Плащанията с наложен платеж се обрабтват от „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780, адрес на управление: София 1138, район Младост, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, Търговски център Боила, представлявано от Валери Мектупчиян, email: gdpr@speedy.bg, тел.: 028173999
    -Плащанията по банка се обработва от Райфайзенбанк (България) ЕАД , ЕИК 831558413
  

Обработване на личните Ви данни с цел маркетингови комуникации e съгласие предоставено ни лично от Вас (например чрез попълване на имейл формуляр на нашия сайт) или  автоматично събиране на определени данни когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки.
"Паола Аполоня" ООД не предоставя на трети страни лични данни за рекламни цели.

 

ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД полага грижа информацията в Е-МАГАЗИН да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 
    ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД не гарантира, че достъпът до Е-МАГАЗИН ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД. Фирмата не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-МАГАЗИН, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД.
ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от КЛИЕНТИТЕ. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. КЛИЕНТЪТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.
    Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са в сила от 1ви юли 2016 г. ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ като своевременно публикува тези промени в сайта си htpp://www.paola-apologna.com При промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ КЛИЕНТЪТ може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. София, ул. "ТРИ УШИ" № 6 или следния е-mail адрес: online@paola-apologna.com. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ПАОЛА АПОЛОНЯ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.
    За неуредените от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.